50PLUS over de EU

Europese Unie: niet méér, wel beter!


50PLUS wil een pas op de plaats met de Europese Unie. Niet méér Europese Unie, maar een bétere Europese Unie! Een overzicht van hoe 50PLUS over de EU denkt en wat 50PLUS ermee wil.

50PLUS ziet de meerwaarde voor Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie. Uitganspunt daarbij is wel: niet meer, wel beter. 50PLUS vindt dat de Europese Unie slechts drie kerntaken heeft: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en grensbeleid. De reikwijdte van het beleid van de EU moet volgens 50PLUS beperkt blijven. De Europese Unie moet alleen die taken uitvoeren die niet op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd.
Ook op onderdelen van sociaal beleid (gelijk loon voor gelijk werk en aanpak zwartwerken) kan de Europese Unie een rol spelen. Dat geldt nadrukkelijk níet voor het onderwerp pensioenen.

Geen uitbreiding Europese Unie
50PLUS staat zeer kritisch tegenover uitbreiding van de Europese Unie. Datzelfde geldt voor het Schengengebied en de Eurozone. 50PLUS vindt dat de Europese Unie pas op de plaats moet maken en blijft tegen verdere uitbreiding van de Unie op de Balkan.
Voor onderhandelingen met nieuwe kandidaat-lidstaten zoals Albanië en Macedonië is het te vroeg en de al lopende onderhandelingen met Servië en Montenegro kunnen wat 50PLUS betreft beter worden opgeschort. De Europese Unie moet eerst op een groot aantal punten orde op zaken stellen. Pas daarna kan verdere uitbreiding eventueel aan de orde komen en dan alleen als de meerwaarde van uitbreiding van de EU met landen in de westelijke Balkan onomstotelijk kan worden aangetoond.


Meer zicht op de besluitvorming
50PLUS wil dat burgers in de EU-landen veel beter inzicht krijgen in de wijze waarop de besluitvorming binnen de Europese Unie tot stand komt. Dat is van groot belang voor het draagvlak voor die besluitvorming. De Europese Unie speelt een grote rol in het leven van veel Nederlandse burgers. Daarom is het belangrijk dat iedereen de processen in de besluitvorming vanaf het begin zo goed mogelijk kan volgen.

Een sterke, stabiele euro
50PLUS wil een sterke, stabiele euro. Als dat met minder aangesloten landen is, dan moet dat maar. De euro vaarwel zeggen en terugkeren naar de gulden klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar dat is wat 50PLUS betreft toch te kort door de bocht.
50PLUS wil dat de Europese Centrale Bank stopt met haar extreme monetaire beleid en de bijbehorende manipulatie van de rente. Dat beleid heeft vernietigende gevolgen voor de pensioenen van jong en oud en voor de spaarders.
Na de Brexit moeten bij nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse belangen goed worden verdedigd. 50PLUS is tegen plannen voor een Europese minister van Financiën en Economie met een eigen begroting. Ook een aparte begroting voor de Eurolanden wijst 50PLUS af, evenals de vorming van een Europese Muntunie in plaats van het noodfonds ESM.

Geen geld van de ECB naar de EU-begroting
De Europese Commissie overweegt een forse financiële bijdrage te vragen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de gaten in de begroting als gevolg van de Brexit te dichten. 50PLUS wil absoluut voorkomen dat de EU de kassen van de ECB gaat plunderen. Een motie daarover die mede door ons Kamerlid Martin van Rooijen werd ingediend is aangenomen.


Geen Europees Openbaar Ministerie
50PLUS is absoluut tegen deelname van Nederland aan een Europees Openbaar Ministerie. 50PLUS vindt dat Europa de taken moet beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie. Alle taken die op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd, moeten ook op nationaal niveau worden uitgevoerd.


50PLUS wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat de AOW dan onbetaalbaar dreigt te worden, is een fabeltje. Het is een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen. En die politieke keuze wil 50PLUS maken!
Het koopkrachtverschil tussen werkenden en mensen die in de AOW zitten is de afgelopen jaren fors toegenomen. 50PLUS wil maatregelen om dat verschil in koopkracht goed te maken, om te beginnen met een verhoging van 2 procent om alvast iets van die kloof te dichten.
50PLUS is fel tegen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. We zien een toename van fiscale discriminatie, met name leeftijdsdiscriminatie. 50PLUS is daar sterk tegen gekant!

Vriend en vijand zijn het er over eens: het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot één van de beste ter wereld. 50PLUS wil niet dat ons pensioenstelsel op de schop gaat. Handen af van het huidige stelsel en behoud solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling!
50PLUS wil dat de pensioenen geïndexeerd worden. Dat kan, want er zit méér dan genoeg geld in de kassen van de pensioenfondsen en de meeste fondsen maken een prachtig rendement op de hen toevertrouwde gelden. Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product. 50PLUS heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om kortingen op de pensioenen in 2020 voor zo’n tien miljoen deelnemers en gepensioneerden te voorkomen. Stop de pensioenroof: géén kortingen van de pensioenen, wél indexeren!
50PLUS vindt dat de koopkracht van ouderen hersteld moet worden en gelijke tred moet houden met die van werkenden. Want de koopkracht van gepensioneerden blijft al jarenlang sterk achter, enerzijds door het niet indexeren en zelfs korten van pensioenen en anderzijds omdat het beleid van de kabinetten-Rutte negatief heeft bijgedragen aan de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. AOW’ers hebben veel minder dan werknemers gedeeld in de toename van de welvaart.
De gemiddelde kloof tussen de koopkracht van werknemers en gepensioneerden is in de periode van 2000 tot 2015 opgelopen tot wel 30 procent. 50PLUS wil maatregelen om dat gigantische koopkrachtverschil goed te maken.

Werkloosheid
Geen enkele werkzoekende mag afgeschreven worden. 50PLUS staat vooral op de bres voor de iets oudere Nederlanders. Zij kunnen vaak heel moeilijk een (nieuwe) baan vinden, terwijl hun kennis en ervaring juist van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt.
50PLUS pleit voor mogelijkheden om kennis op peil te kunnen houden of om tijdig te kunnen om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. We strijden ervoor dat ook 55-plussers gebruik moeten kunnen maken van het Leven lang leren-krediet.
50PLUS is onder meer ook voor maatwerkbegeleiding door een persoonlijke coach van het UWV en voor het financieel ontlasten van werkgevers bij het in dienst nemen van senioren.


50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal. Op korte termijn wil 50PLUS dat leeftijdsdiscriminatie wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht. Op lange termijn moet leeftijdsdiscriminatie als term in de Grondwet komen.


Wonen
De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dan moet het woningbestand wel op orde zijn. Daarom pleit 50PLUS voor voldoende en geschikte seniorenwoningen, die bovendien betaalbaar zijn.
Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om te investeren. 50PLUS is tegen de verhuurderheffing; appartementen en woningen worden daardoor veel te duur voor grote groepen Nederlanders, met name voor ouderen die alleen AOW ontvangen. Het afschaffen van de verhuurderheffing kan wat 50PLUS betreft betaald worden door het behouden van de dividendbelasting.
De jaarlijkse huurverhoging dient te worden beperkt en de totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. Overheid en bedrijfsleven worden verplicht hiertoe samen te werken.


Zorg
De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. De huidige rol van zorgverzekeraars voor wat betreft de basisverzekering wordt beëindigd. 50PLUS wil dat het eigen risico wordt afgeschaft; een eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.
50PLUS wil een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen in voorzieningen tussen gemeenten.


Europese Unie
50PLUS wil een pas op de plaats maken met de Europese Unie. Uitganspunt is: niet meer, wel beter. Dus minder regelgeving en de taken beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie.


Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!