Disclaimer

Disclaimer


Ook Roy ontkomt er niet aan; de werkelijkheid is geen foto, maar een film, en dus weerbarstig. Vandaar toch een disclaimer, ondanks de zorgvuldigheid die bij het maken van deze website is nagestreefd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt zonder bronvermelding. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roy Ho Ten Soeng is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij hem resp. de politieke partij 50PLUS of er is gemeend gebruikt te zijn gemaakt van rechtenvrij illustratiemateriaal. Mocht u menen dat dta laatste niet het geval is, neem dan terstond contact op met Roy, het beeldmateriaal zal dan worden verwijderd van de website of, indien dat kan/mag, de bron beter worden vermeld.


Geen garantie op juistheid

Voor alle informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en het bedoelde conform het partijprogramma resp. het verkiezingsprogramma van de politieke partij 50PLUS. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding voor een claim. Roy Ho Ten Soeng streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Roy Ho Ten Soeng noch 50PLUS aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!