Henk Krol tijdens debat over regeringsverklaring

Toespraak Henk Krol (50PLUS) op dinsdag 13 november in de Tweede Kamer in het debat over de regeringsverklaring


Henk Krol zit namens 50PLUS in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij voerde het woord in het debat over de regeringsverklaring van het Tweede kabinet Rutte (VVD-PvdA).

“En dan nu de dagsluiting. Hier staan we dan. Na weken radiostilte en een aantal dagen totale chaos vandaag dan het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte II of moet ik toch zeggen Samsom I?
Wat een enorme slechte start van dit kabinet, en dat juist in deze moeilijke tijden.


Na een rommelig verlopen proces, werd het alleen maar rommeliger na het presenteren van het regeerakkoord. Toen duidelijk werd dat de aanpassing van de inkomensafhankelijke zorgpremie door de VVD niet werd geaccepteerd, moest men al direct terug naar de onderhandelingstafel. Er was min of meer al sprake van een kabinetscrisis, en dat voordat de regering zich aan de Kamer had voorgesteld. En dan gisteren een aanpassing op het regeerakkoord. Het resultaat wordt door sommigen de hemel in geprezen, wat 50PLUS betreft is en blijft het een ruime onvoldoende.


Deze hele gang van zaken heeft veel mensen het gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid gegeven. Ook het vertrouwen in de politiek wordt er op deze manier niet beter op. En dat betreurt de fractie van 50PLUS zeer. Het had anders gemoeten, professioneler en niet overhaast. Roemer gebruikte het spreekwoord: haastige spoed is zelden goed, ik zou zeggen: haast is alleen goed wanneer je vliegen wilt vangen.


En let wel uiteindelijk gaat het ook bij deze ploeg om een minderheidskabinet. Hoe gaat het kabinet om met een minderheid van VVD en PvdA in de Eerste Kamer? Onze medewerkers hebben het Torentje in de gaten gehouden, maar nog geen SGP-er gezien!
De fractie van 50PLUS heeft een Motie van Treurnis overwogen. Maar door de excuses van de heer Rutte laten we deze voorlopig achterwege. Maar de schoonheidsprijs verdient het zeker niet.


Namens vele 50-plussers sta ik hier. Om te reageren op de plannen van dit kabinet. En ik kan u zeggen, men is ontevreden omdat dit kabinet veel ouderen laat barsten!


Het schrappen van de dagbesteding in 2014 zonder nagedacht te hebben over enig vangnet is maar een van de vele voorbeelden uit dit regeerakkoord. Het zal leiden tot eerdere opname en dus hogere kosten. Wij overwegen om in tweede termijn hierover een motie in te dienen.


We begrijpen dat iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen, maar de verdeling is ronduit oneerlijk. We zijn, zo op het eerste gezicht, tevreden over de koopkrachtontwikkeling voor mensen die alleen een AOW uitkering hebben. Maar voor mensen met AOW en een klein pensioen zijn deze plannen ronduit schokkend. Tot 6% minder koopkracht en daarmee de zwaarst getroffen groep. En dan tel ik de kortingen op de pensioenen niet eens mee.
Uw criterium was een maximale koopkrachtdaling van 4% als het gaat om grotere groepen. Garanties geeft u niet, maar kunt u beloven dat er een compensatie komt voor de groep AOW’ers met een klein pensioen van € 800,- bruto per maand? Wat zijn anders uw eerdere woorden waard? Wij nemen aan dat u aan een knop gaat draaien?
Overigens bij ouderen met een iets ruimer pensioen kan de korting volgens het Nibud oplopen tot 16 procent. Graag de reactie van het Kabinet.


De fractie van50 PLUS is te spreken over het aantal 50-plussers in dit kabinet. Tien bewindspersonen zijn 50-plus! Een prima afspiegeling. Maar let wel, u heeft een prachtige en goed betaalde baan, voor veel leeftijdgenoten ligt dat heel anders.
Er is sprake van een forse werkloosheid onder 50-plussers en die zal de komende tijd alleen maar toenemen. Na de aanpassing van het akkoord loopt de werkloosheid sowieso extra op met 0.3%.
Want hoewel de passage ‘arbeid’ in het regeerakkoord begint met de zin dat oudere werknemers een betere bescherming verdienen, zet dit kabinet juist de deuren wagenwijd open om oudere werknemers nog makkelijker te kunnen ontslaan. De voorstellen voor het aanpassen van het ontslagrecht zijn voor de 50PLUS-fractie ondoordacht, onbetrouwbaar en onacceptabel. Bij de achterban van de PvdA zullen ze dan ook vaak de kreet “O, oh, oh” uitspreken. Hier kan men toch niet mee akkoord gaan? En hoe denkt het kabinet over de samenwerking met de bonden op dit terrein? Meneer Rutte, laat u de invulling van de 250 miljoen over aan de heer Samsom of heeft u zelf ook een visie op dit gebied?


En aan de heer Samsom vraag ik, hoe denkt uw fractiegenoot mevrouw Hamer nu over dit voorstel? Drie weken voor de verkiezingen waarschuwde zij nadrukkelijk voor versoepeling van het ontslagrecht. Ze zei, en ik citeer: “dat oudere werknemers de werkeloosheid worden ingeduwd”. Einde citaat. We waren destijds blij met haar opmerking, maar nu gaat ze hier mee akkoord? Zo ja, onbegrijpelijk! Zo niet, zeer verstandig!
En dan wacht er na ontslag nog een extra verrassing van dit kabinet.


Let op mensen, eerst is het al makkelijker om u te ontslaan en daarna ontvangt u, als het aan dit kabinet ligt, nog maar twee jaar een WW-uitkering. Het eerste jaar (of misschien de eerste anderhalf jaar) nog aardig op niveau, maar het tweede jaar nog maar een uitkering op bijstandsniveau. Het is werkelijk ondoordacht, onbetrouwbaar en wat ons betreft onacceptabel.
Je zult maar 30 jaar goed en hard gewerkt hebben en je baas moet je ontslaan vanwege de aanhoudende crisis. Na één of anderhalf jaar zit je op bijstandsniveau. Hoe kun je dan rond komen? Het kabinet zegt: werken moet lonen. Een prachtig uitgangspunt, maar waar en wie gaat deze groep 50-plussers een prachtige en goed betaalde baan, net als u, aanbieden?
Heeft dit kabinet een integrale visie op ouderen en de arbeidsmarkt? En hoe gaat u het werkgevers nog aantrekkelijker maken (en dat zonder extra kosten) om 50-plussers in dienst te nemen?


Graag wil ik ook nog een opmerking maken over het vervallen van de IOAW, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Deze gaat op in de IOW (Inkomensvoorziening oudere werklozen) die vanaf 55 jaar gaat gelden, zonder vermogenstoets en het inkomen van de partner telt niet mee. Maar met welke reden geldt deze maatregel pas vanaf 55 jaar en niet vanaf 50 jaar, zoals bij de IOAW? Puur omdat er niet meer geld beschikbaar was dan de 0.1 miljard of denkt het kabinet echt dat iemand tussen de 50 en 55 makkelijk en snel een nieuwe baan heeft? Want in deze leeftijdscategorie heeft men in deze plannen geen IOW, maar bijstand met de bijbehorende vermogens- en partnertoets. Wilt u in overweging nemen de IOW vanaf 50 jaar te laten gelden?


En dan de AOW. De fractie van 50PLUS is niet mordicus tegen het verhogen van de AOW-leeftijd. Wel tegen het verhogen van de leeftijd in deze moeilijke tijden met hoge werkloosheid. En zeker tegen het versnelde tempo van het verhogen van deze leeftijd. Waar moet deze groep nu vanuit gaan? Wijziging na wijziging, na wijziging. Ten opzichte van het Lenteakkoord stijgt de AOW-leeftijd nog sneller. En wat doet dit kabinet als de overheidsfinanciën binnenkort weer tegenvallen? Nog sneller de AOW-leeftijd omhoog? De fractie van 50PUS zou er niet eens vreemd van opkijken. Want op dit terrein gedraagt de overheid zich uiterst onbetrouwbaar. De 50PLUS-fractie zal zich hier tegen blijven verzetten, samen met de vele Nederlanders die dat met ons eens zijn. En dat worden er steeds meer..!


De kwartetkaarten van Rutte en Samsom zijn geschut. De AOW'er met een klein pensioentje kreeg de Zwarte Piet.
En wat zegt u tegen de mensen die nu een fors AOW-gat hebben. Welke oplossing heeft u voor hen in petto, en wanneer? Toch wel meer dan de sigaar uit eigen doos, die zo wel heel bitter smaakt! Wat betreft de 50PLUS-fractie verdient het plan voor een deeltijd-AOW nader onderzoek. We zien hier niets van terug in het regeerakkoord en we herinneren u graag aan een motie van collega Klaver van GroenLinks die door deze Kamer is aangenomen. Graag vernemen we het standpunt van het kabinet op dit gebied.


Ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd. En de komende jaren gaat dat opnieuw gebeuren. Pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en de komende jaren in vele gevallen zelfs gekort. De AOW is achtergebleven bij de loonontwikkeling en zal de komende jaren op de nullijn blijven. Terwijl de prijzen en de BTW omhoog gaan.
We ontvangen honderden e-mails en brieven van mensen die ons duidelijk maken dat er bij hen geen cent meer valt weg te grissen. In de kille cijfers hebben ze “gemiddeld’ nog wel wat te besteden, maar van hun spaarcentjes kunnen ze bij de Lidl, de Aldi of de Appie geen brood, laat staan beleg kopen. Of men moet de spaarrekening aanspreken. De spaarrekening die vaak als doel heeft om aan het einde van het leven een fatsoenlijke uitvaart te hebben. Moeten ze die dan aanspreken? Is het Kabinet daar op uit?


Maar ook de gepensioneerde die iets ruimer bij kas zit is terecht boos. In het verleden werden er al miljarden weggeroofd uit de kassen van diverse pensioenfondsen om gaten in de overheidsbegroting te dichten of om bedrijfswinsten op te poetsen. Van dat geroofde geld kwam nooit een cent terug. Het uitgestelde loon kwam daarmee onder druk en nu moeten ze tot vele procenten inleveren. Voor al die ouderen geldt dat niet wordt nagekomen wat eens werd beloofd. Niet zelden zwart op wit.
Op mijn bureau liggen stapels brieven van pensioentoezeggingen waar nu niets, maar dan ook niets meer van wordt waargemaakt. Hier is gewoon sprake van diefstal! En uiterst onbetrouwbaar, zeker als je weet dat er bij de meeste fondsen, naar hun eigen zeggen, voldoende in kas zit. Oók voor de volgende generaties.


En dan de forse beperking van de pensioenopbouw. Door deze maatregel zullen jongeren na 40 jaar werken tientallen procenten minder pensioen krijgen dan de huidige generatie ouderen. Deze maatregel is desastreus. Kan het kabinet aangeven hoe jongeren kunnen sparen voor een fatsoenlijk inkomen voor als zij ouder zijn? En gaat dit kabinet ook aan de slag met een vereenvoudiging van het pensioenstelsel?


In het debat over de formatie zei ik het al: Ik lees op pagina 1 van het PvdA-VVD-regeerakkoord: Samsom en Rutte willen “een betrouwbare overheid die optimaal beschermt”. Ik word altijd achterdochtig wanneer een regering zichzelf etiketten opplakt. Het woord ‘betrouwbaar’ moet je van de burger verdienen. Niet aan jezelf toebedelen.
Want hoe betrouwbaar is het om bestaande hypotheekafspraken te wijzigen.


De heer Rutte sprak op de verkiezingsavond, en ik citeer: “ik wil vanavond al onze kiezers bedanken voor het vertrouwen dat zij in de VVD hebben gesteld. En dat vertrouwen zullen wij niet beschamen”. Einde citaat. Maar hoe anders is het nu!
Het zijn de middeninkomens die het gelag betalen, en dat op niet mis te verstane wijze. Denk eens aan een jong gezin met een hypotheek met de daarbij behorende beloftes van de overheid. Naast alle lastenverzwaringen minder kinderbijslag, het einde van de gratis schoolboeken enzovoorts. Is dat betrouwbaar?


Tot slot maakt de 50PLUS-fractie zich grote zorgen over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, het afschaffen van de Compensatie Eigen Risico en het afschaffen van de fiscale regeling voor aftrek specifieke zorgkosten.


Ja, er komt een regeling voor in de plaats, maar met ruim een half miljard euro minder. En geregeld via de gemeente. Je moet dus maar afwachten wat en wanneer de gemeente iets regelt. En moeten ouderen straks massaal naar een andere gemeente verhuizen, omdat het daar beter geregeld is. Moeten ze vertrekken in hun eigen woonplaats, omdat de eigen gemeente deze taak niet goed oppakt? Graag vernemen we de visie van het Kabinet op deze mogelijke ouderenmigratie.
Als kleine partij is de spreektijd beperkt en kan lang niet alles aan bod komen. Maar gelukkig komen de meeste onderwerpen terug in verschillende debatten. Dan zal de 50PLUS fractie duidelijk aangeven hoe we over al die maatregelen denken. Ik ben blij dat ik 50-plussers eindelijk een stem kan geven!”

Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!