Kritisch naar Europa

50PLUS kijkt kritisch en realistisch naar Europa


50PLUS is beslist niet tegen de Europese Unie, maar wil wel heel kritisch en realistisch naar de onderwerpen kijken. De partij beseft dat het Europa van vandaag vele goede dingen heeft opgeleverd.

Al bijna 70 jaar geen oorlog en een sterk gestegen welvaart. Daarbij is in de partij 50PLUS oog voor de snelst groeiende bevolkingsgroep: de 50plussers die een belangrijke bijdrage aan deze welvaart hebben geleverd.
Woorden van senator Jan Nagel op dinsdag 15 april tijdens de algemene Europese beschouwingen in de Eerste Kamer. 50PLUS wil in de Europese Unie blijven omdat dit goed is voor Nederland maar zal bij verkiezing op 22 mei in het Europese Parlement daar een kritische houding aannemen.
"Een kritische of soms zelfs zeer kritische houding is een andere stellingname dan een ronduit negatieve instelling. 50PLUS is er van overtuigd dat onze toekomst in Europa ligt. Vanuit die optiek willen wij de discussie over de Europese Unie allerminst uit de weg gaan en zien daarbij het al vaker gesuggereerde middel van het referendum als een prima instrument om dat te bevorderen”, bracht Jan Nagel naar voren.
“Onduidelijkheid over de Nederlandse positie, die sterker kan worden na de verkiezingsuitslag op 22 mei, zal schijndiscussies tot gevolg hebben. Wat ons betreft mag het vandaag aanvaarde wetsontwerp voor het raadgevende referendum gebruikt worden om alle Nederlanders de kans te geven zich uit te spreken over het Nederlandse lidmaatschap en voor of tegen het opzeggen van het EU-verdrag.”


50PLUS is er van overtuigd dat een meerderheid na een goede discussie zich bewust zal zijn van de grote voordelen voor burgers en bedrijven. “Om een voorbeeld te geven: dankzij de het verdwijnen van grenzen en de vele formaliteiten en hindernissen die daar bij hoorden is het Nederlands transportbedrijf leidinggevend met ruim 30% van het transport binnen de EU. Wat ons betreft mag Nederland zich spoedig via een referendum uitspreken."


Jan Nagel deed vanuit de kritische houding van 50PLUS tegenover het Europees Parlement enkele suggesties wat betreft bezuinigingen. ”Eens in de 5 jaar, namelijk in verkiezingstijd, wordt het als een verhuiscircus Strassburger ervaren heen en weer reizen van het parlement bekritiseerd. Het complete parlement wordt maandelijks vanuit Brussel 430 km verder neergezet. 750 parlementsleden, 1000 medewerkers, 2000 ambtenaren en 3700 stalen kisten maken dat mee. De kosten liggen in de buurt van de 200 miljoen euro. De onmacht om deze absurde verspilling ongedaan te maken is bekend, want als Frankrijk niet mee wil werken blijft het verdrag bestaan. Denkt de minister dat in deze tijd van crisis dit onderwerp nog steeds taboe zal blijven?”
Van de kant van 50PLUS is de suggestie gedaan om een initiatiefvoorstel te doen dat het mogelijk moet maken via grote schermen vanuit Brussel digitaal te stemmen en te debatteren. “Hoe kijkt de minister tegen dit idee aan om het eigentijds oplossen met moderne technieken mogelijk te maken?”


Bezuinigingen bij het Europees parlement zou 50PLUS op meer gebieden willen zien. Nagel gaf een paar voorbeelden: het aantal Eurocommissarissen terugbrengen van 28 naar 14; het enorme aantal parlementsleden van 751 terugbrengen richting 500; het aantal directeuren-generaal met bijbehorende ambtenaren sterk verminderen; de vele reizen, die door sommigen ook wel een beetje als snoepreizen worden beschouwd, kritisch tegen het licht houden en verminderen; dure adviesorganen toetsen op hun doelmatigheid en daardoor de kosten terug te dringen. Senator Nagel vroeg de minister te reageren op deze ideeën.

Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!